گل دوم فاینورد به سلتیک با ضربه تماشایی جهانبخش در دقیقه ۷۶ را تماشا کنید.

گل دوم فاینورد به سلتیک با ضربه تماشایی جهانبخش در دقیقه ۷۶ را تماشا کنید.