گل دوم پورتو به ویزولا توسط مهدی طارمی روی پاس گل ژوآئو ماریو در دقیقه ۸۶ را ببینید.

گل دوم پورتو به ویزولا توسط مهدی طارمی روی پاس گل ژوآئو ماریو در دقیقه ۸۶ را ببینید.