پرتاب ماهواره جدید کره‌شمالی باعث افزایش حساسیت برخی کشورهای همسایه از جمله ژاپن شده است؛ ژاپنی‌ها نگران تبعات این پرتاب هستند.

پرتاب ماهواره جدید کره‌شمالی باعث افزایش حساسیت برخی کشورهای همسایه از جمله ژاپن شده است؛ ژاپنی‌ها نگران تبعات این پرتاب هستند.