هاشمی‌طباگفت: روحانی تصمیماتش در رابطه با کرونا را خیلی با تاخیر گرفت در ضمن نمی‌شود کشور را به خاطر کرونا تعطیل کرد.

هاشمی‌طباگفت: روحانی تصمیماتش در رابطه با کرونا را خیلی با تاخیر گرفت در ضمن نمی‌شود کشور را به خاطر کرونا تعطیل کرد.