خلاصه ای از آمار و عملکرد وحید امیری، بازیکن پرسپولیس در سال ۱۴۰۱ را ببینید.

خلاصه ای از آمار و عملکرد وحید امیری، بازیکن پرسپولیس در سال ۱۴۰۱ را ببینید.