صحبت های ساپینتو درباره آنالیز عملکرد استقلال در فصل گذشته و جدایی محمد دانشگر را ببینید.

صحبت های ساپینتو درباره آنالیز عملکرد استقلال در فصل گذشته و جدایی محمد دانشگر را ببینید.