معاون استانداری خراسان رضوی: هموطنان به هیچ عنوان در نیمه شعبان به مشهد سفر نکنند.

معاون استانداری خراسان رضوی: هموطنان به هیچ عنوان در نیمه شعبان به مشهد سفر نکنند.