صحبت های پولادگر، معاون وزیر ورزش و جوانان پس از خروج از جلسه مجمع عمومی فدراسیون کشتی را ببینید.

صحبت های پولادگر، معاون وزیر ورزش و جوانان پس از خروج از جلسه مجمع عمومی فدراسیون کشتی را ببینید.