وزارت ورزش با تغییر هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس مخالفت کرد.

وزارت ورزش با تغییر هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس مخالفت کرد.