23 چینی پس از واژگونی قایق مظنونان قاچاقچی در نزدیکی کامبوج ناپدید شدند.

23 چینی پس از واژگونی قایق مظنونان قاچاقچی در نزدیکی کامبوج ناپدید شدند.