صحنه مشکوک در دقیقه ۳۹ بازی بر روی دیاباته در محوطه جریمه آلومینیوم که داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

صحنه مشکوک در دقیقه ۳۹ بازی بر روی دیاباته در محوطه جریمه آلومینیوم که داور اعتقادی به پنالتی نداشت.