ایلنا: اسماعیلی اسماعیلی سرمربی نساجی پس از دیدار این تیم مقابل نفت مسجدسلیمان صحبت کرد.

ایلنا: اسماعیلی اسماعیلی سرمربی نساجی پس از دیدار این تیم مقابل نفت مسجدسلیمان صحبت کرد.