صحبت‌های ابراهیم شکوری در مورد بیانیه‌های متعدد باشگاه‌ها علیه یکدیگر را ببینید.

صحبت‌های ابراهیم شکوری در مورد بیانیه‌های متعدد باشگاه‌ها علیه یکدیگر را ببینید.