گل اول اینتر مقابل ساسولو توسط لوکاکو در دقیقه ۴۱ را از تمامی زوایا ببینید.

گل اول اینتر مقابل ساسولو توسط لوکاکو در دقیقه ۴۱ را از تمامی زوایا ببینید.