واگناتی مدیر ورزشی و جوریچ سرمربی تیم تورینو با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.

واگناتی مدیر ورزشی و جوریچ سرمربی تیم تورینو با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.