باشگاه کایسری اسپور ترکیه از کیت جدیدش برای فصل پیش رو با حضور ستاره ایرانی رونمایی کرد.

باشگاه کایسری اسپور ترکیه از کیت جدیدش برای فصل پیش رو با حضور ستاره ایرانی رونمایی کرد.