توضیحات قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درباره ابهامات ساختمان فدراسیون فوتبال را ببینید.

توضیحات قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درباره ابهامات ساختمان فدراسیون فوتبال را ببینید.