در دیدار لایپزیش و بایرن‌ پس از اینکه دیویس به دلیل مصدومیت زمین را ترک کرد، دنی اولمو توپ را روی خط کنار زمین نگاه داشت و هرناندز که فکر کرد توپ از زمین خارج شده آن را با دست برداشت تا خطای هند او اعلام شود و توپ بار دیگر در اختیار لایپزیش قرارگیرد….

در دیدار لایپزیش و بایرن‌ پس از اینکه دیویس به دلیل مصدومیت زمین را ترک کرد، دنی اولمو توپ را روی خط کنار زمین نگاه داشت و هرناندز که فکر کرد توپ از زمین خارج شده آن را با دست برداشت تا خطای هند او اعلام شود و توپ بار دیگر در اختیار لایپزیش قرارگیرد.