برترین نجات های دروازه توسط مدافعین و دروازه بان ها در فصل ۰۱_۱۴۰۰ لیگ برتر را ببینید.

برترین نجات های دروازه توسط مدافعین و دروازه بان ها در فصل ۰۱_۱۴۰۰ لیگ برتر را ببینید.