آیتم فان برنامه ویدیوچک از خوردن همبرگر ۴ صبح توسط بازیکنان تیم ملی و صبحانه غیر اجباری تا واکنش عجیب سرمربی و سرپرست تیم ملی به این اتفاقات را ببینید….

آیتم فان برنامه ویدیوچک از خوردن همبرگر ۴ صبح توسط بازیکنان تیم ملی و صبحانه غیر اجباری تا واکنش عجیب سرمربی و سرپرست تیم ملی به این اتفاقات را ببینید.