اخراج مستقیم بیرانوند به دلیل خطای بیرون محوطه جریمه در دقیقه ۴۳ نیمه اول را ببینید.

اخراج مستقیم بیرانوند به دلیل خطای بیرون محوطه جریمه در دقیقه ۴۳ نیمه اول را ببینید.