امیر جعفری در روزهای پایان سال ویدیویی جدید از خود منتشر کرد.

امیر جعفری در روزهای پایان سال ویدیویی جدید از خود منتشر کرد.