حضور قلعه نویی در مراسم درگذشت نایب روئین دل

حضور قلعه نویی در مراسم درگذشت نایب روئین دل