ویدیویی از یک سنگر در جبهه های اوکراین منتشر شده است که در آن، شلختگی در مراقبت از تجهیزات نظامی واکنش‌ زیادی را در پی داشته است.

ویدیویی از یک سنگر در جبهه های اوکراین منتشر شده است که در آن، شلختگی در مراقبت از تجهیزات نظامی واکنش‌ زیادی را در پی داشته است.