گزارشی درباره تمرین تیم ملی فوتبال بانوان ایران و صحبت‌های چتر نور و سید کاظمی درباره شرایط اردو را ببینید.

گزارشی درباره تمرین تیم ملی فوتبال بانوان ایران و صحبت‌های چتر نور و سید کاظمی درباره شرایط اردو را ببینید.