یک پسر پس از ورود به محوطه یک باغ وحش در شهر ووشی شرق، یک طاووس را دنبال کرده و پس از گرفتن آن را بار‌ها به زمین کوبید.

یک پسر پس از ورود به محوطه یک باغ وحش در شهر ووشی شرق، یک طاووس را دنبال کرده و پس از گرفتن آن را بار‌ها به زمین کوبید.