بیلبورد‌های عجیب در شهر‌های ‎روسیه که روی آن نوشته شده است: تماشا کنید که در ۲۳ مارس چه اتفاقی خواهد افتاد، فقط چند ساعت باقی مانده است!

بیلبورد‌های عجیب در شهر‌های ‎روسیه که روی آن نوشته شده است: تماشا کنید که در ۲۳ مارس چه اتفاقی خواهد افتاد، فقط چند ساعت باقی مانده است!