در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا، خبرهایی از درخواست فرانسه از ایران برای احیای توافق هسته ای، واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره قتل خبرنگار الجزیره ……

در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا، خبرهایی از درخواست فرانسه از ایران برای احیای توافق هسته ای، واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره قتل خبرنگار الجزیره …