احمد مسجدجامعی می‌گوید که مصاحبت با علی نصیریان برایم بسیار لذت‌بخش است و این دیدار بیش از دو ساعت به طول انجامید. تواضع، ادب، رفتار حرفه‌ای و ایران دوستی از مشخصه‌های مهم این پیشکسوت هنر ایران زمین است که در وجودش موج می‌زند….

احمد مسجدجامعی می‌گوید که مصاحبت با علی نصیریان برایم بسیار لذت‌بخش است و این دیدار بیش از دو ساعت به طول انجامید. تواضع، ادب، رفتار حرفه‌ای و ایران دوستی از مشخصه‌های مهم این پیشکسوت هنر ایران زمین است که در وجودش موج می‌زند.