گفته می‌شود النصری‌ها برای فرار از شلوغی بیش‌از‌حد اطراف اتوبوس، دو اتوبوس خالی را پیش از کاروان اصلی راهی استادیوم کرده‌اند!

گفته می‌شود النصری‌ها برای فرار از شلوغی بیش‌از‌حد اطراف اتوبوس، دو اتوبوس خالی را پیش از کاروان اصلی راهی استادیوم کرده‌اند!