خبرآنلاین با انتشار ویدئویی به بررسی ماجرای حضور تک تیراندازها بالای میدان آزادی پرداخته است.

خبرآنلاین با انتشار ویدئویی به بررسی ماجرای حضور تک تیراندازها بالای میدان آزادی پرداخته است.