این فیلم مربوط به رختکن استقلال در سال ۸۸ بعد از بازی با فجر سپاسی شیراز است که آبی پوشان در آن مسابقه شکست خوردند.

این فیلم مربوط به رختکن استقلال در سال ۸۸ بعد از بازی با فجر سپاسی شیراز است که آبی پوشان در آن مسابقه شکست خوردند.