ویدئویی از وضعیت عجیب یک رای دهنده در انتخابات ترکیه را مشاهده می کنید.

ویدئویی از وضعیت عجیب یک رای دهنده در انتخابات ترکیه را مشاهده می کنید.