یک استاد دانشگاه در موصل می‌گوید کاخ‌های صدام حسین تاریخ عراق را بازگو می‌کنند. چه طرفدار و چه مخالف رژیم صدام حسین باشیم، این دورانی است که جمهوری عراق آن را سپری کرده است.

یک استاد دانشگاه در موصل می‌گوید کاخ‌های صدام حسین تاریخ عراق را بازگو می‌کنند. چه طرفدار و چه مخالف رژیم صدام حسین باشیم، این دورانی است که جمهوری عراق آن را سپری کرده است.