​رئیس حزب سوسیال پیشرو لبنان خطاب به مانع تراشان تشکیل دولت گفت، طالبان دولت را تشکیل دادند مثل آنها باشید.

​رئیس حزب سوسیال پیشرو لبنان خطاب به مانع تراشان تشکیل دولت گفت، طالبان دولت را تشکیل دادند مثل آنها باشید.