مهرشاد اسدی گلر جوانی است که با نظر مستقیم ولسلی ننکا مربی گلرهای پرسپولیس با این تیم قرارداد بسته است.

مهرشاد اسدی گلر جوانی است که با نظر مستقیم ولسلی ننکا مربی گلرهای پرسپولیس با این تیم قرارداد بسته است.