لازمه برنامه‌ریزی مالی صرفه‌جویی است و مواجهه افراد با صرفه‌جویی با هم متفاوت است. این کار برای آن‌هایی که عاشق خریدند و ولخرج‌ هستند، کار ساده‌ای نیست. این گزارش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجله همشهری خانواده منتشر شده است….

لازمه برنامه‌ریزی مالی صرفه‌جویی است و مواجهه افراد با صرفه‌جویی با هم متفاوت است. این کار برای آن‌هایی که عاشق خریدند و ولخرج‌ هستند، کار ساده‌ای نیست. این گزارش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجله همشهری خانواده منتشر شده است.