مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در گذشت حاج محمد خجسته را تسلیت گفت.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در گذشت حاج محمد خجسته را تسلیت گفت.