در طول دو دهه‌ای که از تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری می‌گذرد، این سومین بار است که دیوان حکم بازداشت رهبر یک کشور را در طول دوران خدمتش صادر می‌کند….

در طول دو دهه‌ای که از تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری می‌گذرد، این سومین بار است که دیوان حکم بازداشت رهبر یک کشور را در طول دوران خدمتش صادر می‌کند.