ترس و وحشت باعث شده که مردم شهرهای مختلف استان هرمزگان در بیرون از منزل هستند به همین منظور استانداری هرمزگان سالن های سرپوشیده برای اسکان مردم آماده کرده است….

ترس و وحشت باعث شده که مردم شهرهای مختلف استان هرمزگان در بیرون از منزل هستند به همین منظور استانداری هرمزگان سالن های سرپوشیده برای اسکان مردم آماده کرده است.