منابع خبری از وقوع زلزله در بخش هایی از سوریه و شمال لبنان خبر دادند.

منابع خبری از وقوع زلزله در بخش هایی از سوریه و شمال لبنان خبر دادند.