زمین لرزه بامداد امروز سالند دزفول را لرزاند.

زمین لرزه بامداد امروز سالند دزفول را لرزاند.