شنیده ها حاکی از شنیده شدن صدای سه انفجار در منطقه سبز بغداد است.

شنیده ها حاکی از شنیده شدن صدای سه انفجار در منطقه سبز بغداد است.