آتش سوزی در منطقه ۱۳ پاریس، منجر به ایجاد ترافیک سنگین در خیابان های این منطقه شده است.

آتش سوزی در منطقه ۱۳ پاریس، منجر به ایجاد ترافیک سنگین در خیابان های این منطقه شده است.