اولین دختر المپیکی وزنه برداری ایران هنوز وضعیت مشخصی برای حضور توکیو ندارد.

اولین دختر المپیکی وزنه برداری ایران هنوز وضعیت مشخصی برای حضور توکیو ندارد.