تصاویر جالبی از مردانی که در انتظار همسران در حال خرید خود هستند این مردان به قدری انتظار کشیده اند که هر کدام با ظاهری خواب آلود و خسته سوژه عکاسان شده اند….

تصاویر جالبی از مردانی که در انتظار همسران در حال خرید خود هستند این مردان به قدری انتظار کشیده اند که هر کدام با ظاهری خواب آلود و خسته سوژه عکاسان شده اند.