الشمری (روحانی عراقی) مهمان برنامه شبکه الدجله به مجری خانم روسری هدیه داد تا آن را سر کند.

الشمری (روحانی عراقی) مهمان برنامه شبکه الدجله به مجری خانم روسری هدیه داد تا آن را سر کند.