پدر بابک خرمدین به قرار بازداشت خود اعتراض و تقاضا کرده با قید وثیقه آزاد شود.

پدر بابک خرمدین به قرار بازداشت خود اعتراض و تقاضا کرده با قید وثیقه آزاد شود.