وزیر خارجه چین ضمن استقبال از تشکیل دولت موقت طالبان در افغانستان از کمک ۲۰۰ میلیون یوانی (۳۰.۱ میلیون دلار) به طالبان خبر داد.

وزیر خارجه چین ضمن استقبال از تشکیل دولت موقت طالبان در افغانستان از کمک ۲۰۰ میلیون یوانی (۳۰.۱ میلیون دلار) به طالبان خبر داد.