کارلوس کی‌روش تنها برای هدایت تیم ملی در جام جهانی به تهران نیامده است.

کارلوس کی‌روش تنها برای هدایت تیم ملی در جام جهانی به تهران نیامده است.